<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Indien u van de Voedselbank Voorschoten gebruik wilt maken moet u zich wenden tot de 'Stichting Voorschoten voor Elkaar'.

Contactgegevens: 
Telefoon: 071 561 9001
Email: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Deze hulpverleningsinstantie neemt met u de persoonlijke situatie door en meldt u, als zij denken dat u daarvoor in aanmerking komt, bij de Voedselbank Voorschoten aan.

Vervolgens heeft een tweetal medewerkers van de voedselbank een intakegesprek met u, waarin wordt nagegaan of u inderdaad aan de criteria voor het ontvangen van een wekelijks voedselpakket voldoet.

De pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die het voor kortere of langere tijd financieel niet redden, met een maximum (in principe) van 3 jaar. Elk half jaar wordt opnieuw getoetst om te kijken of men nog steeds aan de criteria voldoet. De stichting garandeert geheimhouding en respect bij de behandeling van de aanvraag. De voedselbank zal zonodig verdere informatie opvragen bij maatschappelijke instanties.

De voedselpakketten worden elke donderdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.30 uur uitgedeeld. Adres: Zwaluwweg 4a te Voorschoten

Toetsing van het inkomen (netto besteedbaar inkomen):
Bij de intake dient u alle bankafschriften van de laatste 3 maanden mee te nemen waaruit het volgende blijkt:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden